شنیده ها حکایت از مهاجرت دختر رزمی کار کرمانشاهی به یکی از کشورهای اروپایی دارد.

به گزارش ورزش۱۹، دختر ورزشکار کرمانشاهی فعال در یکی از رشته های رزمی زیر مجموعه هیات ورزش های رزمی استان کرمانشاه پس از حواشی به وجود آمده در ماه های گذشته به دلیل حضور بدون مجوز اش در رقابت های بین المللی این بار با خبر مهاجرت اش حاشیه ساز شد.

شنیده می شود این دختر رزمی کار بنا به آنچه خودش اعلام کرده‌ به دلیل فشارهای مسئولین ورزش استان مجبور به مهاجرت از ایران و حضور در یک کشور اروپایی شده است.

ورزش۱۹ آمادگی خود جهت انتشار توضیحات احتمالی هیات ورزش های رزمی استان کرمانشاه و اداره کل ورزش و جوانان را به این موضوع اعلام می دارد.