تیم ملی ایران با حواشی و مشکلاتی که این چند وقت گریبانش را گرفته بود قاعدتا پیش از بازی با عراق و خارج از مستطیل سبز بازیش را واگذار کرده بود.

به گزارش ورزش۱۹، شکست مقابل عراق براى تیمى که نه استراتژى تاکتیکى مشخصى داشت و نه آمادگى ذهنى مناسب دور از انتظار نبود. در فاصله یک ماهه بازى بین بحرین و عراق تیم ما در شیش و بش جور کردن مبلغ قرارداد سرمربى اش بود و چیزى که در این میان مغفول مانده بود بازى حساس با عراق بود. باید قبول کنیم تیم ما بازى را ابتدا بیرون زمین باخت و ماحصل این عدم پشتیبانى تیم بیرونى شکست در داخل مستطیل سبز بود. عراق برد با همه مشکلات سیاسى داخلى اش ، آنها بردند چون مشکلاتشان را بیرون زمین گذاشتند و همدل و جسور بازى کردند. براى آنها اولین نفر آخرین نفر بود ، جورى به روى ساقهاى بازیکنان ما مى آمدند که انگار همین بازى مجوز صعود به جام جهانى است. متاسفانه کار ما به اما و اگر کشید. چهار فینال که سه تایش در تهران است پیش روى ماست. حقیقتى تلخ که مدتها با آن بیگانه بودیم.

  • منبع خبر : آخرین خبر