به گزارش ورزش19، در این نشست پس از استماع گزارش عملکرد کمیته های درمان و خدمات درمانی فدراسیون، مقرر شد به منظور رفاه حال ورزشکاران و پس از کار کارشناسی، شمار بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد فدراسیون افزایش یابد. همچنین با توجه به تاکید دکتر غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون، مقرر شد در جهت […]

به گزارش ورزش19، در این نشست پس از استماع گزارش عملکرد کمیته های درمان و خدمات درمانی فدراسیون، مقرر شد به منظور رفاه حال ورزشکاران و پس از کار کارشناسی، شمار بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد فدراسیون افزایش یابد.

همچنین با توجه به تاکید دکتر غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون، مقرر شد در جهت توسعه شیفت عصر درمانگاه فدراسیون نیز پس از  بررسی های دقیق، شمار متخصصان همکار مستقر در شیفت عصر درمانگاه نیز افزایش یابد.

فدراسیون پزشکی ورزشی در حال حاضر در تهران با 9 بیمارستان خصوص و دولتی قرارداد همکاری دارد و همزمان در تمامی مراکز استان ها هیات های پزشکی ورزشی استانی نیز به منظور ارائه خدمات بایسته و شایسته به ورزشکاران با بیمارستان ها و مراکز درمانی متعدد قراردادهمکاری امضا کرده اند./فارس